หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สพร.18 อุดร ติว! ภาษาเกาหลี

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี (สพร.18 อุดรธานี) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาเกาหลีสำหรับเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ให้ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีใต้ตามระบบ EPS ครั้งที่ 7ตามแนวทางการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้ผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ รองรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 38 คน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านภาษาและนำความรู้ที่ได้ประโยชน์

 


ว้นที่ข่าว : 05/07/2562
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,340,042 คน