หน้าแรก > ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ
 
สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดาเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคาขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า(อิสระ) รวมจานวน 16 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/13

ว้นที่ข่าว : 26/08/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,579,715 คน