หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กพร. ปั้น! นักพัฒน์พันธุ์ใหม่ ติวเข้มกลุ่ม SME และวิสาหกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดติวเข้มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ “นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 150 คน เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการเพิ่มผลิตแรงงานลดการสูญเสียการทำงานของสถาประกอบกิจการ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับกลุ่ม SMEs เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กพร. จึงได้ขับเคลื่อน “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0” มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในปี 2561 มีกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ 185 แห่ง มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 65,500 คน เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 ปี ของรัฐบาล และสอดรับกับนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในด้านการยกระดับทักษะฝีมือพนักงานให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ และการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจรรมของโครงการ ในการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและสถานประกอบกิจการ ในการพัฒนาพนักงาน โดยการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ “นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่” ให้แก่เจ้าหน้าในหน่วยงานสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ มีเป้าหมายดำเนินการ 2 รุ่น จำนวน 150 คน รุ่นที่หนึ่ง ฝึกอบรมมุ่งเน้นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้าน รุ่นที่สอง จะเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสัมภาษณ์ การสร้างความประทับใจ การวิเคราะห์ประมวลผล เทคนิคการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ การฝึกเขียนแบบจำลองกระบวนการผลิต 5 ทัศนคติของ STEM Trainer เพื่อปรับปรุงการทำงาน เป็นต้น

“การอบรมจะทำให้เจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน-ภายนอก แบบภาพกว้างและเจาะลึก นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปประเมินหาวิธีการแก้ไข ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย” อธิบดีกพร. กล่าว

 


ว้นที่ข่าว : 23/02/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,211,681 คน