หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตสุดยอดช่างไฟ

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญได้อย่างมีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย ที่กระทรวงแรงงานได้ประกาศกำหนดให้สาขาอาชีพไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายอาคารจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะปฏิบัติงานได้ และเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตนเองและชุมชนได้มีการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าประจำชุมชน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560

3. จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

4. จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 15 ธันวาคม 2560

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการได้มีการมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หนังสือรับรองผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ และอุปกรณ์ เครื่องมือการปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและหนังสือดังกล่าว

 


ว้นที่ข่าว : 08/01/2561
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,173,257 คน