หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน ระดมทุกภาคส่วน เดินหน้าเต็มสูบพัฒนาคนทำงาน ขับเคลื่อน 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลัดก.แรงงาน เป็นประธานการประชุม เผย อาสาเป็นตัวกลางนำทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการศึกษา สมาคม องค์กรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงกว่า 40 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนตอบรับ 4.0 

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหน่วยงานด้านการศึกษา สมาคม องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี การลงทุนและเศรษฐกิจ รวมกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันวางแผนด้านการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ว่า จากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แรงงานขาดทักษะ หรือแรงงานมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้ปัญหาดังที่กล่าวมาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือทั้งคนที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และคนทำงานที่อยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว จึงเชิญผู้บริหารภาคราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและวางแผนการพัฒนากำลังคนร่วมกัน อาทิ สถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมต่างๆ เช่น สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสปา สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงดิจิทัลฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย BOI และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อนำเสนอข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อทุกองค์กร

          นายจรินทร์ กล่าวต่อไปว่า หน่วยที่ทำหน้าที่ผลิตกำลังแรงานเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างเช่นสถาบันการศึกษา ก็จะทำหน้าที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา และขยายสาขาการเรียนการสอนให้มากขึ้น รวมถึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และมีงานทำ ในการหารือกันในวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2560) ทุกภาคส่วนจะได้มีข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงร่วมกันวางแผนการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับความต้องการ โดยเฉพาะการพัฒนากำลังรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง S-curve และ New S-curve  โดยในปี 2561 กพร.มีเป้าหมายดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 98,800 คน นอกจากนี้ยังมีในส่วนของโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีก 9,200 คน  และในส่วนนี้ยังไม่รวมการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีจำนวนกว่า 3.5 ล้านคน ซึ่ง กพร.ขอความร่วมมือให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดที่ดำเนินการฝึกอบรม

          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ยกระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง ตามจุดเน้นของแต่ละพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน อาทิ AHRDA เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านยานยนต์/ชิ้นส่วน, จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม MARA (Manufacturing automation and robot academy) ขึ้น พัฒนาทักษะ Multi-skill ให้กับแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ และในอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ การบิน การขนส่งทางราง เป็นต้น โดยดำเนินการพัฒนาแรงงานในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วจำนวน 20,133 คน  มีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นศูนย์ทดสอบฯ กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วจำนวน 74,469 คน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) มาใช้ในการทดสอบภาคทฤษฎี เพื่อสร้างความมั่นใจและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว และปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาอาชีวะ ระดับ ปวช.ปีสุดท้าย ซึ่งอายุไม่ถึง 18 ปี ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฯ ได้ รวมถึงมีผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้ว 78,132 คน

          ในส่วนการสนับสนุน SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศมีการบูรณาการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ มหาวิทยาลัยของรัฐ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแก่พนักงานในสถานประกอบกกิจการให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานในภาคการผลิตสินค้าและบริการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมาย ปี 2561 รวม 65,000 คน และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอีก 61,840 คน

          “การร่วมกันวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนากำลังแรงงานทั้งคนที่กำลังจะเข้าสู่การทำงานและคนทำงานที่อยู่ในระบบอยู่แล้วจะได้รับการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้นและมีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และสามารถขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแน่นอน” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย


ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,095,870 คน