หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

(วันที่ 11 กันยายน 2560) นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และระบบขนส่งทางรางรองรับไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องเพชรชมพู  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,023,213 คน