หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก. แรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างก่อสร้างสู่ Green Jobs

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับนายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ในการพัฒนาช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงาน เพื่อบริการประชาชนและสังคม พร้อมปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (Green Jobs)

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าหลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่าว่าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือที่พักอาศัย ต่างส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมมือกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงาน เพื่อบริการประชาชนและสังคม พร้อมปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (Green Jobs) ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของกระทรวงแรงงาน 20 ปีตามนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

          นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนิน “โครงการปั้นช่างปูกระเบื้อง การก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับฝีมือช่างไทย” จัดฝึกอบรมสาขาการปูกระเบื้อง โดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง) และสาขาการก่ออิฐมวลเบาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง) ในปี 2560 จะดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 10 แห่ง ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และจะมีขยายการฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป การฝึกอบรมจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน ได้แก่ ศาลาชุมชน วัด โรงเรียน ศาลาเอนกประสงค์ เรือนจำ พร้อมกับปลูกฝังเกี่ยวกับทัศนคติการทำงานด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตั้งเป้าหมายดำเนินการ 300 คน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยช่างปูกระเบื้อง ช่างของร้านค้า รวมทั้งกลุ่มผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยด้วย ซึ่งที่ผ่านมาผลิตช่างก่อสร้างฝีมือดีไปแล้วจำนวน 6,105 คน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ให้กับครูฝึกของกพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แรงงานต่อไปด้วย

          “ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการสร้างกำลังแรงงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักสากลที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เป็นการสร้างงานที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในที่สุดจะนำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ให้แก่องค์กรและประเทศชาติ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนและสถานประกอบกิจการหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่หน่วยงานสพร. และสนพ.ข้างต้น โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   0 2245 4035” อธิบดีกพร. กล่าว”


ว้นที่ข่าว : 31/05/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 997,185 คน