หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน จัดเทิดพระเกียรติ ร.9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

 วันนี้ (2 มีนาคม 2560) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีการจัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกพร. และมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สาธารณชน

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 กพร.จึงมีการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 2 มีนาคมเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี  ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

พลเอก ศิริชัย กล่าวต่อไปว่าสำหรับกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประกอบด้วยพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 97 หน่วยงานเข้าร่วมพิธี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”จัดพิธีมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 15 แห่ง และเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 5 แห่ง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร โครงการประกวดหนังสั้น 6 + 6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และมอบทุนการศึกษาแลเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 จำนวน 34 ทุนๆ ละ 9,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงของกพร. จำนวน 12 แห่ง เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ) จัดกิจกรรมด้านการออกแบบและทำต้นแบบชิ้นงานด้วยเครื่อง Printer 3D สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาขาโลจิสติกส์ สาขาแมคคาทรอนิกส์และสาขาออโตเมชั่น (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยี CMD/CAM ผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สาขาดิจิทัลและสาขาการท่องเที่ยวและบริการ (ภูเก็ต) จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว Smart Thailand 4.0 เป็นต้น พร้อมกับการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม

“สำหรับในส่วนภูมิภาคหน่วยงานในสังกัดของกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ  จะมีพิธีถวายพระราชสักการะละการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการจัดพิธีติดเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉกให้กับแรงงานทั่วประเทศที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวนกว่า 3,000 คน” พลเอก ศิริชัย กล่าว

 


ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 996,244 คน