หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กพร. จัด The Best of DSD 2016 เชิดชูเกียรติการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

(25 ส.ค. 2559)  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “The Best of DSD 2016” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีพ.ศ.2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพมหานคร

 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานในการเปิดงานว่านโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้ที่มั่นคงของกำลังแรงงาน สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนคือแรงงานทั้งระบบต้องเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน โดยทักษะฝีมือต้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวด้วยการพัฒนาแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาโดยตลอด ขณะเดียวกันก็พยายามดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดอย่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) ทั่วประเทศให้มีความพร้อมรองรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคต

และเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นจูงใจให้สพร.และศพจ. มีความกระตือรืนร้นในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน กพร.จึงได้ดำเนิน “โครงการ The Best of DSD 2016” โดยมีแนวทางมีการคัดเลือก การประกวดในกิจกรรมต่างๆ โดยมีการดำเนินดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่หนึ่ง กิจกรรมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมที่สอง กิจกรรมการประกวดสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกพร. ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาและออกแบบสื่อการฝึกในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่สาม กิจกรรมพัฒนาครูฝึกดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้ครูฝึกของกพร. ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยการสอนให้มีประสิทธิภาพ รองรับระบบการประกันคุณภาพ กิจกรรมที่สี่ กิจกรรมส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ากพร. ที่มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพให้เป็น “เพชรน้ำหนึ่ง” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากกพร. ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป และกิจกรรมที่ห้า กิจกรรมสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยดำเนินการการคัดเลือกสถานประกอบกิจการจากทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรในสถานประกอบกิจการ

 

พลเอก ศิริชัย กล่าวต่ออีกว่าการคัดเลือก การประกวดในกิจกรรมต่างๆ ได้บทสรุปเรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดงาน The Best of DSD 2016” เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2559 บทสรุปมีดังนี้ กิจกรรมที่หนึ่ง รางวัลที่ 1 สพร. 7 อุบลราชธานี รางวัลที่ 2 สพร. 9 พิษณุโลก รางวัลชมเชย 1 สพร. 12 สงขลา และรางวัลชมเชย 2 สพร. 5 นครราชสีมา และรางวัลที่ 1 ศพจ.ร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 ศพจ.น่าน รางวัลชมเชย 1 ศพจ.ตรัง และรางวัลชมเชย 2 ศพจ.มหาสารคาม สำหรับรางวัลที่ได้รับได้แก่เงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 1 20,000 บาท รางวัลที่ 2 10,000 บาท รางวัลชมเชย ใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมที่สอง รางวัลที่ 1 นายพรชัย อ้อยพันธุ์ดี สพภ. 2 สุพรรณบุรี ชุดเทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณสัญญาณดาวเทียม KU band  รางวัลที่ 2 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ และนายณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง สพร.9 พิษณุโลก ชุดสื่อสาธิตการฝึกปัจจัยที่ผลต่อคุณภาพของงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม และนายศิระ ต้อยสุวรรณ ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์ สื่อการฝึกไฟฟ้าเบื้องต้น รางวัลที่ 3 นายมานิตย์ เทพษร สพร. 12 สงขลา สื่อการประยุกต์ใช้งาน Smart Relay และนายรังสิทธ์ สำราญ ศพจ.ชัยภูมิ  ชุดกลไกลิ้นเครื่องยนต์ 3 สูบ รางวัลชมเชย นายภูมิชัย นิยมไทย สพร. 4 ราชบุรี สื่อการฝึกผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ และนายนิพัฒน์ พัฒชนะ นายนที ดอกเทียน ว่าที่ร.อ.กศินันต์ สังขวรรณ และนายอาคม คุ้มหมู่ ศพจ.อ่างทอง สำหรับรางวัลที่ได้รับได้แก่เงินรางวัลและโล่รางวัล รางวัลที่ 1 40,000 บาท รางวัลที่ 2 30,000 บาท รางวัลที่ 3 20,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท

 

กิจกรรมที่สาม รางวัลดีเด่นอันดับ 1 นายพิพัฒน์ ชาตินันท์ สพร.15 พระนครศรีอยุธยา รางวัลดีเด่นอันดับ 2 นายประเสริฐพงศ์ นามราช สพร.6 ขอนแก่น รางวัลดีเด่นอันดับ 3 นายวิเชียร อินทราภา รางวัลชมเชยอันดับ 1 นายอภิชาต ศรีมันตะ ศพจ.มุกดาหาร และรางวัลชมเชยอันดับ 2 นายสถาพร มาลัย สพร.11 สุราษฎร์ธานี  สำหรับรางวัลที่ได้รับได้แก่เงินรางวัลและโล่รางวัล รางวัลที่ 1 50,000 บาท รางวัลที่ 2 40,000 บาท รางวัลที่ 3 20,000 บาท รางวัลชมเชยอันดับ 1 และ 2 10,000 บาท กิจกรรมที่สี่ มีผู้ผ่านการคัดเลือกในการเป็นเพชรน้ำหนึ่ง จำนวน 24 คน สำหรับรางวัลที่ได้รับได้แก่โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม ที่ห้า มีสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 59 แห่ง สำหรับรางวัลที่ได้รับได้แก่โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

 ประมวลภาพกิจกรรม The Best of DSD 2016

 https://www.flickr.com/photos/133738443@N08/albums/72157669779236804


ว้นที่ข่าว : 25/08/2559
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,333,174 คน