หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กพร. เปิดอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

      พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อ  2 มิ.ย. 2558 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงแรงงาน    โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมกับ Singapore Polytechnic International โดยการสนับสนุนของ Temasek Foundation ประเทศสิงคโปร์ กำหนดดำเนินโครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอาทิ สภาการศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          ให้สามารถดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณวุฒิอื่นๆ ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) ซึ่งเป็นกลไกอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งมีบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกันทั้งในด้านระดับคุณวุฒิและขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู้ และสร้างความโปร่งใสในการเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างกันตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานจำนวน 8กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม  

- กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการเชื่อมโยงกับคุณวุฒิต่างๆ ของไทย ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 165 คน ระยะเวลาฝึกอบรม3 วัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2558 และ 

- กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะในการดำเนินการตามกระบวนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 60 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 ระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน โดยกำหนด        จัดกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายน และระหว่างวันที่ 27 – 29กรกฎาคม 2558 


ว้นที่ข่าว : 02/06/2558
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,092,554 คน