หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" รุ่นที่ 4
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" รุ่นที่ 4
รายละเอียด

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยกำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม่การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) และจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 รุ่นที่ 4 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ฉะเขิงเทรา  จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนานน 2559 ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
23 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
25 มิถุนายน 2559