หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการฝึก จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการฝึก จำนวน ๒ รายการ

โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมรองรับ AEC

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------

                    ตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการฝึก จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมรองรับ AEC โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน  2558   นั้น

                  ครุภัณฑ์สำหรับการฝึก  รถยกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน และรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.5 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,485,000.-บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง   


ว้นที่ข่าว : 03/12/2558